top of page

yüz yüze / online / offline / hobi - paket

sanat tarihi

Bizans'dan 19. Y.Y Sonuna Roman, Gotik, Rönesans, Barok, Klasizm..Sanat tarihi bakışının

yanı sıra uygarlık tarihi ve sanat sosyolojisi yakışımlarını içeren, sanatçı duyarlılığı taşıyan

bir anlatım yöntemi ile sunulmaktadır.

Sanat Tarihi Hakkında Bilgilendirme

Yıl boyunca devam edecek olan konferanslar; sanat tarihi bakışının yanı sıra uygarlık tarihi ve sanat sosyolojisi yaklaşımlarını içeren, sanatçı duyarlılığı taşıyan yöntemi ile sunulmaktadır.

"Sanat ve Sanatçı" ve "Plastik Sanatlar Tarihine Giriş" başlıklarını taşımakta olup; sanat kavramları ve sanat tarihinin işlevinin anlatımıyla başlamaktadır.

"Eski Ahit", "Meryem ve Allegoriler" ve "İsa" konu başlıkları ile Hristiyan ikonografisi ve öykülerin sanatın tarihsel gelişimi içinde betimlenişinde ki farlılıklar gösterilmektedir.

Diğer seminer konuları; "Bizans", "İstanbul'da Bizans", "Roman-Gotik", "Gotik Sanat", "Erken Rönesans", "Yüksek Rönesans", "Botticelli", "Leonardo da Vinci", "Michelangelo", "16.yy. ve Maniyerizm", "Raffaello", "Kuzey Rönesansı", "Maniyerizm", "Barok Sanat I", "Rokoko", "Barok Sanat II", "Barok Sanat III", "Romantizim", "Klasizm ve Neo Klasizm", "19.yy.sonu Realizm" olmak üzere örnekli anlatımlardan oluşmaktadır.

Son olarak tüm yıl anlatılanlara bir genel bakış semineri yapılmaktadır..

Sanat Tarihi Dersleri

20.YY. Batı Sanatı Akımlar Resim, Heykel vd. alanlar için her ders konu başlığı altında aynı zamanda Sinema için de incelenecektir.

20. YY. BATI SANATI AKIMLAR

 

 • İZLENİMCİLİK VE SONRASI

 • PRİMİTİVİZM VE DIŞAVURUMCULUK

 • KÜBİZM (RESİM VE SİNEMA )

 • FÜTÜRİZM

 • SOYUT SANAT

 • KONSTRÜKTİVİZM / BAUHAUS

 • DADA

 • GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 • ABD’DE SOYUT DIŞAVURUMCULUK

 • POP ART

 • YENİ GERÇEKCİLİK

 • KAVRAMSAL SANAT

 • FLUXUS

 • ARTE POVERA

 • PERFORMANS SANATI (SANATÇI VE BEDENİ)

 • LAND ART(ARAZİ SANATI)

 • POSTMODERNİZM VE YENİ KAVRAMSALCILIK

 • KİMLİK POLİTİKALARI VE SANAT

BATI RESMİNDE ÇAĞDAŞ AKIMLAR:

 • NEOKLASİZM

 • REALİZM EMPRESYONİZM(İZLENİMCİLİK)

 • POST-EMPRESYONİZM

 • SEMBOLİZM

 • ART NOUVEAU(YENİ SANAT) GERÇEKÇİLİK

 • NABİLER VE FOVİZM

 • EKSPRESYONİZM (DIŞA VURUMCULUK)

 • KÜBİZM

 • METAFİZİK RESİM

 • PÜRİZM

 • ORFİZİM

 • FÜTÜRÜZİM (GELECEKÇİLİK)

 • DADAİZM

 • SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)

 • DE STİJL (NEOPLASTİK HAREKET)

 • KONSTRÜKTİVİZM (YAPICILIK)

 • SUPREMATİZM (YÜCELEYİCİLİK)

 • ABSTRACT EKSPRESYONİZM (SOYUT DIŞA VURUMCULUK) KİNETİC ART (DEVİNİMSEL SANAT)

 • POP ART

 • OP ART

 • MİNİMALİZM (BASİTLEŞTİRİCİLİK)

 • KAVRAMSAL SANAT (CONCEPTUAL ART)

bottom of page